Πάνω

Άρθρα

Έξυπνη αεροστεγανότητα Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Προβλήματα υγρασίας στα δομικά στοιχεία και μέσα προστασίας

Η υγρασία μπορεί να εισέλθει σε δομικές κατασκευές με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και είναι αδύνατο να αποφευχθεί ένα ορισμένο ποσοστό υγρασίας.

Ωστόσο, εάν τα επίπεδα υγρασίας είναι πολύ υψηλά, μπορεί να προκληθούν ζημιές στα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

Για να διασφαλιστεί ότι ένα κτήριο προστατεύεται από την υγρασία, οι drying reserves που διαθέτει το δομικό στοιχείο είναι πολύ πιο σημαντικά από το βαθμό αεροστεγανότητας της vapour retarder μεμβράβης.

Τα Vapour barriers με υψηλή αντίσταση διάχυσης επιτρέπουν σχεδόν οποιαδήποτε ξήρανση από το εξάρτημα στο εσωτερικό.

Χάρις στην έξυπνη αεροστεγανότητα, μπορεί να επιτευχθεί υψηλός βαθμός προστασίας από ζημιές σε δομικά στοιχεία.


Αξιόπιστη προστασία με έξυπνες μεμβράνες
Οι Vapour retarder μεμβράνες με μεταβλητή αντίσταση στην διάχυση της υγρασίας παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία έναντι υγρασίας και συμπυκνωμάτων σε δομικές κατασκευές κτιρίων.

Το χειμώνα, γίνονται πιο αδιαπέραστα στη διάχυση και προστατεύουν τη μόνωση από τη διείσδυση της υγρασίας με τον ιδανικό τρόπο. Το καλοκαίρι, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αντοχή τους στη διάχυση και έτσι να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στεγνώματος.

Βασική αρχή μεμβρανών μεταβλητής - υγρασίας
Οι μεμβράνες μεταβλητής υγρασία λειτουργούν βάσει της αρχής των μεμβρανών που ελέγχονται από το κλίμα. Αντιδρούν στη γύρω υγρασία και η αντίσταση διάχυσης προσαρμόζεται έξυπνα στις τρέχουσες ανάγκες.

Το χειμώνα, η μέση υγρασία του αέρα που περιβάλλει την vapour retarder μεμβράνη είναι περίπου 40%. Η διάχυση λαμβάνει χώρα από το θερμαινόμενο εσωτερικό έως το εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ωφέλιμο η μεμβράνη να έχει τώρα υψηλή αντίσταση προκειμένου να προστατευτούν τα δομικά στοιχεία από το σχηματισμό συμπύκνωσης.

Το καλοκαίρι, η μέση υγρασία του αέρα που περιβάλλει την vapour retarder μεμβράνη υπερβαίνει το 80% και αντιστρέφεται η κατεύθυνση της διάχυσης. Είναι πλέον ευεργετικό το ότι η μεμβράνη είναι ανοιχτή σε διάχυση για να αφήσει την υγρασία να στεγνώσει στο εσωτερικό.

Αντοχή στη διάχυση ως συνάρτηση της υγρασίας του περιβάλλοντος χώρου
Οι vapour retarder μεμβράνες INTELLO, INTESANA connect και DB+ , οι αεροστεγείς μεμβράνες της pro clima πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η INTELLO και η INTESANA επιτυγχάνουν τιμή sd έως> 25 m το χειμώνα και λιγότερο από 0,25 m το καλοκαίρι. Οι αντίστοιχες τιμές για το pro clima DB + είναι 4 m το χειμώνα και 0,4 m το καλοκαίρι.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση στην αντίσταση διάχυσης μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα, τόσο καλύτερη θα είναι η προστασία για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου - ακόμη και στην περίπτωση της απρόβλεπτης εισόδου υγρασίας.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία από υγρασία σε δομικά στοιχεία, το drying reserve πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο θεωρητικά δυνατό φορτίο υγρασίας.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής: Υδραυλική ασφάλεια (70/1.5 rule)
Μια vapour retarder μεμβράνη θα πρέπει να έχει τιμή υδραυλικής ασφάλειας τουλάχιστον 1,5 m για να προστατεύει το κτήριο από την υγρασία, ακόμη και στην περίπτωση της αυξημένης σχετικής υγρασίας που μπορεί να υπάρχει κατά την κατασκευή του.

Η τιμή της υδραυλικής ασφάλειας καθορίζει πόσο καλά σφραγισμένη είναι η μεμβράνη vapour retarder μεταβλητής υγρασίας ενώ βρίσκεται σε μια μέση υγρασία 70%. Για παράδειγμα, η μέση υγρασία θα είναι 70% εάν υπάρχει 90% υγρασία στον εσωτερικό αέρα και 50% υγρασία στο χώρο μεταξύ των δοκών. Αυτό το επίπεδο υγρασίας αέρα εσωτερικού χώρου μπορεί να προκύψει κατά την εγκατάσταση επιχρίσματος ή σοβάτισμα τοίχων.

Η απαίτηση ότι sd> 1,5 m και <2,5 m ορίζεται στο πρότυπο DIN 68800-2 και περιγράφεται λεπτομερέστερα από τον λεγόμενο κανόνα 70 / 1.5.

INTELLO, INTESANA connect και DB+ πληρούν αυτές τις απαιτήσεις αξιόπιστα.

Πηγή: proclima.com