Πάνω

Αερισμός δωματίου

Belimo COU24-A-MP Fan Optimiser

Η ογκομετρική ροή και η μεταφορά της είναι καθοριστικοί παράγοντες για την κατανάλωση ενέργειας των ανεμιστήρων. Με συμβατικά συστήματα ελεγχόμενης πίεσης, η πίεση τροφοδοσίας επιλέγεται έτσι ώστε να παρέχει αρκετό αέρα στην πιο δυσμενώς τοποθετημένη μονάδα VAV κατά τη λειτουργία πλήρους φορτίου.

Οι υπόλοιπες υπερτροφοδοτούμενες μονάδες πρέπει να εξαλείψουν την περίσσεια ενέργειας, δηλαδή την υπερπίεση, κλείνοντας τους αποσβεστήρες. Αυτές οι μονάδες λειτουργούν συχνά στο πιο δυσμενές εύρος για χαρακτηριστικά ελέγχου, θόρυβο και απώλεια πίεσης.

Η μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας συμβαίνει σε μερικό φορτίο, το οποίο συχνά αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου λειτουργίας ενός συστήματος VAV. Βελτιστοποίηση ανεμιστήρα: Η ονομαστική ένταση (απαίτηση χώρου), η πραγματική ένταση και η θέση του αποσβεστήρα καταγράφονται μέσω του διαύλου MP-Bus, αναλύονται από τον βελτιστοποιητή και καθορίζονται ως σημείο ρύθμισης για τον μετατροπέα συχνότητας. Αποτέλεσμα: Το σύστημα λειτουργεί στο βέλτιστο εύρος-για χαρακτηριστικά ελέγχου, θόρυβο και κατανάλωση ενέργειας. Η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας συμβαίνει σε μερικό φορτίο, το οποίο αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του χρόνου ενός συστήματος VAV.


Πλεονεκτήματα:

Εξοικονόμηση ενέργειας-έως και πενήντα τοις εκατό χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανεμιστήρα λόγω της μειωμένης πίεσης πτώσης στις κατάντη μονάδες VAV.

Χαμηλότερο κόστος-καταργούνται οι έλεγχοι πίεσης αέρα τροφοδοσίας και εξαγωγής.

Ταχύτερη εγκατάσταση-τυπικό καλώδιο για το 3πολικό MP-Bus.

Ευκολότερη θέση σε λειτουργία-χάρη στην εξάλειψη των ελέγχων πίεσης.

Μεγαλύτερη ευκολία του συστήματος χάρη στο χαμηλότερο θόρυβο ροής-ο θόρυβος ροής μέσω των μονάδων και στο σύστημα αεραγωγών μειώνεται από τη χαμηλότερη πίεση τροφοδοσίας.

Αυξημένη λειτουργική αξιοπιστία-οι απώλειες πίεσης λόγω μόλυνσης του φίλτρου αντισταθμίζονται αυτόματα. Παράπονα όπως «το σύστημα δεν παρέχει αρκετό αέρα» ανήκουν στο παρελθόν.

Βέλτιστη αναλογία κόστους-οφέλους-η επένδυση αποδίδει ακόμη και σε κτίρια μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα συστήματα, μετασκευή για βελτιστοποιήσεις συστημάτων και ανακαίνιση υπαρχόντων συστημάτων-όλα τα VAV-Compact (LMV-D2M / NMV-D2M από το 2001 και μεταγενέστερα) υποστηρίζουν τη λειτουργία βελτιστοποίησης!

Απλή μηχανική και αποτελεσματική θέση σε λειτουργία-χάρη στην προ-διαμόρφωση, την οθόνη LC και τη λειτουργία αυτοπροσαρμόσιμου ελέγχου.

Σχέδια ευέλικτων συστημάτων

EDW THA EMFANIZEI TO PROION